• Projektledning

  Projektledning

  Med starkt engagemang, god kommunikationsförmåga och fokus på resultatet leverera DRIV lyckade projekt.

  DRIV ser korta beslutsvägar, noggrant förarbete och målmedvetenhet som avgörande för ett framgångsrikt projekt och anpassar ledarskapet efter organisationens behov. Med tydlighet, flexibilitet och ett sinne för problemlösning ansvarar våra projektledare för att projektets fastställda tid-, kvalitets- och kostnadsramar följs. I samråd med beställaren hanterar vi även erforderliga myndighetsanmälningar och arbetsmiljöfrågor.

 • Byggledning

  Byggledning

  DRIVs byggledare har gedigen kompetens och lång erfarenhet som beställarens representant i byggskedet.

  Genom god kommunikativ och administrativ förmåga säkerställer våra byggledare att projekt färdigställs inom de satta tids- och kostnadsramarna. Utöver det sköter DRIVs byggledare eventuell reglering med entreprenören och verifierar att arbetena utförs fackmannamässigt samt i enlighet med entreprenadavtalet.

  Vi på DRIV kan erbjuda tjänsten byggarbetsmiljösamordnare för utförandeskedet (BAS-U).

 • Projekteringsledning

  Projekteringsledning

  Med tydlighet och flexibilitet ser DRIVs projekteringsledare till att genomföra ett grundligt förarbete.

  De leder projekteringsgruppens arbeten som innefattar bl.a. förstudier, utredningar, programändringar och samordnar tider. Utöver det ansvarar projekteringsledaren för att satta kriterier och budgetar i projektet uppfylls. DRIV har möjligheten att erbjuda tjänsten byggarbetsmiljösamordnare för projekterings- och planeringsskedet (BAS-P).

 • Installationssamordning

  DRIVs installationssammordnare har den erfarenhet och kunskap som krävs för att samordna dagens komplexa installationer.

  En byggnads installationer blir allt viktigare för att uppfylla energi- och miljömål. Installationernas omfattning och komplexitet medför att dem utgör en stor del av den totala byggkostnaden, ibland hela 60%. DRIVs installationssamordnare kan hjälpa till att definiera kravställan, utför kvalificerade utredningar samt se möjligheter och besparingar utifrån fastställda förutsättningar.

 • Kontrollansvarig

  Kontrollansvarig

  DRIVs kontrollansvariga är kunniga och har lång erfarenhet av att bistå byggherren med att säkerställa att alla kontroller utförs och att kraven i bygglagstiftningen följs.

  Dessa krav kan bland annat handla om god ventilation, låg energianvändning, tillgänglighet samt god bostadsutformning. Enligt plan- och byggförordningen (2011:338) ska byggherren anlita en kontrollansvarig (KA) vid byggnation, rivningsarbete eller markåtgärder. KA hjälper byggherren att genomföra projektet och medverkar till att gällande bestämmelser följs samt ansöker om slutbesked så att anläggningen kan tas i bruk.

  DRIV har möjligheten att erbjuda certifierad kontrollansvarig enligt PBL.

 • Inköp och upphandling

  Inköp och upphandling

  Oavsett om det gäller en total- eller generalentreprenad, samverkansentreprenad, delad entreprenad eller lagen om offentlig upphandling så kan DRIV sköta upphandlingen.

  På DRIV har vi stor erfarenhet av upphandlingsskedet, både i stora och små projekt. Genom denna erfarenhet har vi arbetat fram strukturerade rutiner som underlättar arbetet och gör det möjligt för oss att snabbt leverera ett bra resultat till våra kunder.

 • Fastighetsförvaltning

  Teknisk förvaltning

  Inom DRIV tror vi starkt på att tydlighet, transparens och kontinuerlig uppföljning leder till ett gott samarbete vilket i sin tur skapar lyckade förvaltningsuppdrag.

  DRIV Förvaltning har långvarig erfarenhet av olika uppdrag inom fastighetsförvaltning. Vi uppnår och upprätthåller rätt teknisk standard för er fastighet och säkerställer att lagar och förordningar efterföljs. Våra tjänster består av alltifrån kompletta helhetslösningar till enstaka uppdrag för alla typer av fastigheter.

   Tjänster inom teknisk förvaltning
  • Underhållsplanering
  • Budget och prognoser
  • Upphandling av entreprenörsavtal och anbudsförfarande
  • Hantering av skador och försäkringsärenden
  • Beställarombud vid investeringar och hyresgästanpassningar
  • Bevakning och uppföljning av myndighetskrav
  • Systematiskt brandskyddsarbete
  • Energiuppföljning och energianalys

 • Fastighetsförvaltning

  Ekonomisk förvaltning

  Inom DRIV hjälper vi dig med fastighetens ekonomi. Behöver du anställa en fastighetsförvaltare med kunskap inom ekonomisk förvaltning?

  Det kan handla om alltifrån att sköta löpande redovisningar och omförhandlingar till att göra årsbokslut, justera avgiftsnivåer, hantera fakturor eller sätta upp optimerade budgetar. Dessa ska sedan rapporteras och följas upp för med långsiktig ekonomisk planering anpassad till fastigheten. Vårt mål är att sträva efter att höja värdet på fastigheten genom att hålla en god ekonomisk profil och förbättra den på bästa möjliga sätt.